Wózki inwalidzkie:

Standardowe

Pielęgnacyjne

Aktywne

Elektryczne

wozek inwalidzki     wozek inwalidzki wozek inwalidzki wozek inwalidzki

Wóz­ki in­wa­lidz­kie stan­dar­do­we prze­zna­czo­ne są do co­dzien­nej eks­plo­ata­cji przez oso­by z dys­funk­cją na­rzą­dów ru­chu.

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków stan­dar­do­wych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wszyst­kie mo­de­le wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i do­stęp­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Po­sia­da­ją moż­li­wość roz­bu­do­wy o do­dat­ko­we mo­du­ły po­zwa­la­ją­ce do­sto­so­wać funk­cjo­nal­ność do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. ...(więcej)

Wóz­ki in­wa­lidz­kie pie­lę­gna­cyj­ne prze­zna­czo­ne są do utrzy­my­wa­nia po­sta­wy ide­al­nej dla pa­cjen­ta.

Wszyst­kie mo­de­le wóz­ków po­sia­da­ją moż­li­wość re­gu­lo­wa­nia ką­ta opar­cia i sie­dzi­ska. Ide­al­nie wy­pro­fi­lo­wa­ny za­głó­wek umoż­li­wia do­sto­so­wa­nie uło­że­nia do in­dy­wi­du­al­nych wy­ma­gań pa­cjen­ta.

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków pie­lę­gna­cyjnych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) ...(więcej)

Wóz­ki in­wa­lidz­kie ak­tyw­ne to wóz­ki o do­sko­na­łych pa­ra­me­trach jezd­nych. Wy­ko­na­ne są z bar­dzo lek­kich i wy­trzy­ma­łych kom­po­nen­tów, któ­re da­ją ogrom­ne moż­li­wo­ści lek­ko­ści i płyn­no­ści jaz­dy.

Wóz­ki wy­po­sa­żo­ne są w sys­tem szyb­kie­go od­pi­na­nia kół i są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne (re­gu­la­cja wy­so­ko­ści sie­dzi­ska, ką­ta na­chy­le­nia opar­cia, wy­so­ko­ści nad­ko­li oraz na­prę­że­nia tka­ni­ny opar­cia) Wóz­ki po­sia­da­ją rów­nież amor­ty­zo­wa­ne sie­dzi­ska. ...(więcej)

Wóz­ki in­wa­lidz­kie z na­pę­dem elek­trycz­nym to wóz­ki, któ­rych no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne za­pew­nia­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try jezd­ne. Za­opa­trzo­ne są w sil­ni­ki o róż­nych pa­ra­me­trach i joy­stic­ki ste­row­ni­cze, któ­re moż­na do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb klien­ta.

Fan­ta­stycz­nie na­da­ją się za­rów­no do sto­so­wa­nia w po­miesz­cze­niach jak i na ze­wnątrz. Ce­chu­je je wy­so­ki kom­fort jaz­dy oraz pro­sto­ta ob­słu­gi. ...(więcej)Tworzenie stron internetowych