Wózki inwalidzkie:

 Standardowe:

Wóz­ki in­wa­lidz­kie stan­dar­do­we prze­zna­czo­ne są do co­dzien­nej eks­plo­ata­cji przez oso­by z dys­funk­cją na­rzą­dów ru­chu. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków stan­dar­do­wych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wszyst­kie mo­de­le wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i do­stęp­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Po­sia­da­ją moż­li­wość roz­bu­do­wy o do­dat­ko­we mo­du­ły po­zwa­la­ją­ce do­sto­so­wać funk­cjo­nal­ność do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le wóz­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


Vermeiren

wozek inwalidzki
    Invacare

    wozek inwalidzki
Otto Bock

wozek inwalidzki
wozek inwalidzki     wozek inwalidzki wozek inwalidzki


                                                                                  Wróć do wózki inwalidzkie


Projektowanie stron internetowych