Wózki inwalidzkie:

 Pielęgnacyjne:

Wóz­ki in­wa­lidz­kie pie­lę­gna­cyj­ne prze­zna­czo­ne są do utrzy­my­wa­nia po­sta­wy ide­al­nej dla pa­cjen­ta. Wszyst­kie mo­de­le wóz­ków po­sia­da­ją moż­li­wość re­gu­lo­wa­nia ką­ta opar­cia i sie­dzi­ska. Ide­al­nie wy­pro­fi­lo­wa­ny za­głó­wek umoż­li­wia do­sto­so­wa­nie uło­że­nia do in­dy­wi­du­al­nych wy­ma­gań pa­cjen­ta. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków pie­lę­gna­cyjnych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock)

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le wóz­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.Vermeiren

wozek inwalidzki
Invacare

wozek inwalidzki
Handicare

wozek inwalidzki
wozek inwalidzki wozek inwalidzki wozek inwalidzki


                                                                                  Wróć do wózki inwalidzkie


Projektowanie stron internetowych