Wózki inwalidzkie:

 Aktywne:

Wóz­ki in­wa­lidz­kie ak­tyw­ne to wóz­ki o do­sko­na­łych pa­ra­me­trach jezd­nych. Wy­ko­na­ne są z bar­dzo lek­kich i wy­trzy­ma­łych kom­po­nen­tów, któ­re da­ją ogrom­ne moż­li­wo­ści lek­ko­ści i płyn­no­ści jaz­dy. Wóz­ki wy­po­sa­żo­ne są w sys­tem szyb­kie­go od­pi­na­nia kół i są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne (re­gu­la­cja wy­so­ko­ści sie­dzi­ska, ką­ta na­chy­le­nia opar­cia, wy­so­ko­ści nad­ko­li oraz na­prę­że­nia tka­ni­ny opar­cia) Wóz­ki po­sia­da­ją rów­nież amor­ty­zo­wa­ne sie­dzi­ska.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le wóz­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.Vermeiren

wozek inwalidzki
Invacare

wozek inwalidzki
Otto Bock

wozek inwalidzki
wozek inwalidzki wozek inwalidzki wozek inwalidzki


                                                                                  Wróć do wózki inwalidzkie


Projektowanie stron internetowych