Wózki inwalidzkie:

Spacerowe

Aktywne

Elektryczne

wozek inwalidzki     wozek inwalidzki wozek inwalidzki

Wóz­ki in­wa­lidz­kie spa­ce­ro­we prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci nie po­ru­sza­ją­cych się sa­mo­dziel­nie. Pro­du­ko­wa­ne są w kil­ku roz­mia­rach a ich no­wo­cze­śnie za­pro­jek­to­wa­ne kon­struk­cje za­pew­nia­ją ogrom­ny kom­fort jaz­dy.

W na­szej ofer­cie znaj­du­ją się wóz­ki naj­wyż­szej ja­ko­ści, wie­lu re­no­mo­wa­nych firm (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­ły, z któ­rych wy­ko­na­ne są wóz­ki za­pew­nia­ją bar­dzo dłu­gą wy­trzy­ma­łość. ...(więcej)

Wóz­ki ak­tyw­ne dzie­cię­ce to wóz­ki o do­sko­na­łych pa­ra­me­trach jezd­nych. Wy­ko­na­ne są z bar­dzo lek­kich i wy­trzy­ma­łych kom­po­nen­tów, któ­re da­ją ogrom­ne moż­li­wo­ści lek­ko­ści i płyn­no­ści jaz­dy.

Wóz­ki wy­po­sa­żo­ne są w sys­tem szyb­kie­go od­pi­na­nia kół i są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne (re­gu­la­cja wy­so­ko­ści sie­dzi­ska, ką­ta na­chy­le­nia opar­cia, wy­so­ko­ści nad­ko­li oraz na­prę­że­nia tka­ni­ny opar­cia) Wóz­ki po­sia­da­ją rów­nież amor­ty­zo­wa­ne sie­dzi­ska.

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m(Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) ...(więcej)

Wóz­ki in­wa­lidz­kie elek­trycz­ne dzie­cię­ce to wóz­ki, któ­rych no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne za­pew­nia­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try jezd­ne w te­re­nie. Za­opa­trzo­ne są w sil­ni­ki o róż­nych pa­ra­me­trach i joy­stic­ki ste­row­ni­cze, któ­re moż­na do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

Fan­ta­stycz­nie na­da­ją się za­rów­no do sto­so­wa­nia w po­miesz­cze­niach jak i na ze­wnątrz. Ce­chu­je je wy­so­ki kom­fort jaz­dy oraz pro­sto­ta ob­słu­gi. Wóz­ki są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne co do­dat­ko­wo pod­no­si kom­fort jaz­dy. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków z na­pę­dem elek­trycz­nym wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) ...(więcej)Projektowanie stron internetowych