Wózki inwalidzkie:

 Spacerowe:

Wóz­ki in­wa­lidz­kie spa­ce­ro­we prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci nie po­ru­sza­ją­cych się sa­mo­dziel­nie. Pro­du­ko­wa­ne są w kil­ku roz­mia­rach a ich no­wo­cze­śnie za­pro­jek­to­wa­ne kon­struk­cje za­pew­nia­ją ogrom­ny kom­fort jaz­dy. W na­szej ofer­cie znaj­du­ją się wóz­ki naj­wyż­szej ja­ko­ści, wie­lu re­no­mo­wa­nych firm (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­ły, z któ­rych wy­ko­na­ne są wóz­ki za­pew­nia­ją bar­dzo dłu­gą wy­trzy­ma­łość.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le wóz­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


Vermeiren

wozek inwalidzki
Otto Bock

wozek inwalidzki
Otto Bock

wozek inwalidzki
wozek inwalidzki     wozek inwalidzki wozek inwalidzki

                                                                              Wróć do wózki specjalne dziecięce


Projektowanie stron internetowych