Wózki inwalidzkie:

 Elektryczne:

Wóz­ki in­wa­lidz­kie elek­trycz­ne dzie­cię­ce to wóz­ki, któ­rych no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne za­pew­nia­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try jezd­ne w te­re­nie. Za­opa­trzo­ne są w sil­ni­ki o róż­nych pa­ra­me­trach i joy­stic­ki ste­row­ni­cze, któ­re moż­na do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Fan­ta­stycz­nie na­da­ją się za­rów­no do sto­so­wa­nia w po­miesz­cze­niach jak i na ze­wnątrz. Ce­chu­je je wy­so­ki kom­fort jaz­dy oraz pro­sto­ta ob­słu­gi. Wóz­ki są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne co do­dat­ko­wo pod­no­si kom­fort jaz­dy. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków z na­pę­dem elek­trycz­nym wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock)

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le wóz­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.Vermeiren

wozek inwalidzki
Invacare

wozek inwalidzki
Otto Bock

wozek inwalidzki
wozek inwalidzki wozek inwalidzki wozek inwalidzki

                                                                              Wróć do wózki specjalne dziecięce


Projektowanie stron internetowych