Stabilizatory i ortezy:

Podudzie i stopa

Staw kolanowy

Ramię i bark

stabilizatory i ortezy     stabilizatory i ortezy stabilizatory i ortezy

U nas znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ki wy­bór róż­ne­go ro­dza­ju sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla pod­udzia i sto­py. ...(więcej)

Po­sia­da­my bo­ga­ty asor­ty­ment sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla sta­wu ko­la­no­we­go. ...(więcej)

W na­szej ofer­cie znaj­du­je się bo­ga­ty wy­bór sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla ra­mion i bar­ku. ...(więcej)Staw łokciowy

Dłonie i przedramię

Plecy i kręgosłup

Dla sportowców

stabilizatory i ortezy     stabilizatory i ortezy stabilizatory i ortezy stabilizatory i ortezy

Ofe­ru­je­my bo­ga­ty wy­bór sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla sta­wu łok­cio­we­go. ...(więcej)

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla dło­ni i przed­ra­mie­nia. ...(więcej)

W na­szej ofer­cie znaj­du­ją się róż­ne mo­de­le sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla ple­ców i krę­go­słu­pa. ...(więcej)

U nas zna­j­dą Pa­ń­stwo bo­ga­ty asor­ty­ment ró­ż­ne­­go ro­­dza­­ju sta­­bi­­li­­za­­to­­rów i or­tez prze­­zna­­czo­­nych dla spor­tow­ców. ...(więcej)Tworzenie stron internetowych