Środki pomocnicze:

 

Ofe­­ru­­je­­my sze­­ro­­ką ga­­mę ró­ż­no­­ro­d­nych środ­ków po­moc­ni­czych. Po­­sia­­da­­my bo­­ga­ty wy­bór artykułów:

- cewniki urologiczne zewnętrzne i wewnętrzne
- worki do zbórki moczu
- cewniki do odsysania
- sondy żywieniowe
- sprzęt stomijny
- wkładi
- anatomiczne wkładki urologiczne
- pieluchy anatomiczne
- pieluchomajtki
- podkłady higieniczne
- artykuły pielęgnacyjne
- produkty do kompresjoterapii
- sprzet jednorazowy(strzykawki,kompresy,igly,opatrunki specjalistyczne)
- tracheostomia


Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le ofe­ro­wa­nych środków pomocniczych. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


srodki pomocnicze     srodki pomocnicze srodki pomocnicze srodki pomocnicze

Tworzenie stron internetowych