Sprzęt medyczny:

 Dla pacjenta

Po­sia­da­my bar­dzo bo­ga­tą ofer­tę ci­śnie­nio­mie­rzy, inhalatorów i ssaków, wie­lu re­no­mo­wa­nych firm. Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


sprzet medyczny     sprzet medyczny sprzet medyczny

 Dla lekarzy

Po­sia­da­my bar­dzo bo­ga­tą ofer­tę stetoskopów, otoskopów i młotków neurologicznych, wie­lu re­no­mo­wa­nych firm. Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu.sprzet medyczny     sprzet medyczny sprzet medyczny sprzet medyczny

Tworzenie stron internetowych