Podpórki i balkoniki (kule i laski):

 

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment sprzę­tu po­moc­ni­czo - re­ha­bi­li­ta­cyj­nego, uła­twia­ją­ce­go pio­ni­za­cję i po­ru­sza­nie się. Nasz asor­ty­ment to wy­łącz­nie pro­duk­ty naj­wyż­szej ja­ko­ści, zna­nych i re­no­mo­wa­nych ma­rek.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le pod­pó­rek i bal­ko­ni­ków. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


podporki i balkoniki     podporki i balkoniki podporki i balkoniki

Tworzenie stron internetowych