Stabilizatory i ortezy:

 Plecy i kręgosłup:

W na­szej ofer­cie znaj­du­ją się róż­ne mo­de­le sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla ple­ców i krę­go­słu­pa. Dys­po­nu­je­my asor­ty­men­tem wie­lu re­no­mo­wa­nych pro­du­cen­tów (Ot­to Bock, Spor­tla­stic, Air­cast, Thu­asne, Hart­mann).

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le sta­­bi­­li­­za­­to­­rów i or­tez. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.plecy i kregoslup plecy i kregoslup plecy i kregoslup

                                                                              Wróć do Stabilizatory i ortezy


Tworzenie stron internetowych