Łóżka rehabilitacyjne:

 

Po­sia­da­my bo­ga­tą ofer­tę roz­ma­itych Łó­żek re­ha­bi­li­ta­cyj­nych. Łóż­ka wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i z za­cho­wa­niem wszel­kich stan­dar­dów. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są za­rów­no w le­cze­niu za­mknię­tym jak i w domu. W na­szej ofer­cie znaj­du­je się sze­ro­ka gama łó­żek re­ha­bi­li­ta­cyj­nych wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m(Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Kon­struk­cja łó­żek ce­chu­je się wy­so­ką es­te­ty­ką wy­ko­na­nia, er­go­no­mią i ła­two­ścią mon­ta­żu.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le łó­żek. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


lozka rehabilitacyjne     lozka rehabilitacyjne lozka rehabilitacyjne

Tworzenie stron internetowych