Likwidacja barier:

 Podnośniki, rampy, schodołazy

Po­sia­da­my bar­dzo sze­ro­ki asor­ty­ment róż­no­rod­ne­go sprzę­tu wspo­ma­ga­ją­ce­go pa­cjen­ta w co­dzien­nych czyn­no­ściach ru­cho­wo - trans­por­to­wych. Ofe­ru­je­my sze­ro­ki wy­bór pod­no­śni­ków, ramp i schodołazów. Urzą­dze­nia są lek­kie, trwa­łe i ła­twe w mon­ta­żu oraz trans­por­cie.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le po­dno­śni­ków, ramp i schodołazów. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.


likwidacja barier     likwidacja barier likwidacja barier


Projektowanie stron internetowych