Stabilizatory i ortezy:

 Dłonie i przedramię:

Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment sta­bi­li­za­to­rów i or­tez prze­zna­czo­nych dla dło­ni i przed­ra­mie­nia.

Po­ni­żej przed­sta­wio­ne są przy­kła­do­we mo­de­le sta­­bi­­li­­za­­to­­rów i or­tez. Peł­na ofer­ta do­stęp­na jest w ka­ta­lo­gu. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią od­po­wie­my rów­nież na wszel­kie Pań­stwa za­py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szej ofer­ty - w celu kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą klik­nij tu­taj.dlon i przedramie dlon i przedramie dlon i przedramie

                                                                              Wróć do Stabilizatory i ortezy


Tworzenie stron internetowych