Witamy serdecznie!


wozek Je­ste­śmy fir­mą, któ­ra od wie­lu lat spe­cja­li­zu­je się w pro­fe­sjo­nal­nym do­radz­twie i sprze­da­ży sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go.
Je­ste­śmy dys­try­bu­to­ra­mi wy­so­kiej ja­ko­ści ar­ty­ku­łów wie­lu re­no­mo­wa­nych ma­re­k (Ot­to Boc­k,Ver­me­ire­n, I­nva­ca­re­, Reh­band).


Przede wszystkim klient


Dzia­ła­nia na­szej fir­my to nie tyl­ko sprze­daż sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go ale jego fa­cho­wy do­bór dla po­trzeb klien­ta. Ce­chu­je nas in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­dej oso­by i przy­sto­so­wa­nie nie­zbęd­ne­go sprzę­tu wła­śnie dla jej po­trzeb.Nasza Oferta.


wozek Po­sia­da­my bar­dzo sze­ro­ką ofer­tę sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go wie­lu re­no­mo­wa­nych firm. Głów­ny asor­ty­ment to :

Wóz­ki in­wa­lidz­kie (stan­dar­do­we, pie­lę­gna­cyj­ne, ak­tyw­ne, elek­trycz­ne­),Wóz­ki in­wa­lidz­kie dzie­cię­ce­ (spa­ce­ro­we, ak­tyw­ne, elek­trycz­ne), Sta­bi­li­za­to­ry i Or­te­zy(pod­udzia i sto­py, sta­wu ko­la­no­we­go, ra­mie­nia i bar­ku, sta­wu łok­cio­we­go, dło­ni i przed­ra­mie­nia, ple­ców i krę­go­słu­pa i prze­zna­czo­ne dla spor­tow­ców), Pod­pór­ki i bal­ko­ni­ki, Sprzęt to­a­le­to­wy, Urzą­dze­nia słu­żą­ce do li­kwi­da­cji ba­rier, Sprzęt pio­ni­zu­ją­cy, Ar­ty­ku­ły prze­ciw­o­dle­ży­no­we, Sprzęt me­dycz­ny, Przy­bo­ry do ćwi­czeń, Łóż­ka re­ha­bi­li­ta­cyj­ne oraz róż­ne­go ro­dza­ju środ­ki po­moc­ni­cze.
Tworzenie stron internetowych